AAU logo

SocMap

Medlemmer

Medlemmer, organisation og aktiviteter

Gruppen ledes af lektor Anja Jørgensen (Head of the Research Group SocMap).

SocMap samarbejder med de øvrige forskningsgrupper i miljøet, pt. CASTOR og SAGA, efter fælles og gensidig aftale. Hver af forskningsgrupperne deltager med en repræsentant i Forskningsudvalget på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Herudover har gruppen kontakt, relation og samarbejde med de andre forskningsmiljøer ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde. Derudover har SocMap kontakt og samarbejde med t, SBI-afdelingen for By, Bolig og Ejendom AAU, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet,  sektionen for trafik og veje AAU, forskningscentret Build AAU, forskningscenteret  C-MUS AAU, forskningsgruppen MOSPUS på Roskilde Universitet, forskningsnetværket COMPI på Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet samt Dansk Demografisk Forening. SocMaps aktiviteter består af ugentlige torsdags-frokostmøder. Disse møder fungerer som vidensdeling og sparring blandt medlemmerne med et særligt fokus på fælles forskningsprojekter og fælles publicering. Herudover består disse møder af oplæg, korte gennemgange af læst faglitteratur, diskussion af fælles læste artikler og diskussioner af aktuelle projekter mv. Møderne fungerer også som faglige seminarer med eksterne samarbejdsparter og/eller oplægsholdere.

Deltagere i SocMap aktiviteter består af kernemedlemmer og associerede medlemmer, hvor den sidstnævnte gruppe ikke vil indgå i de mere interne drøftelser, men orienteres om og inviteres til specifikke aktiviteter.

Anja Jørgensen

Anja Jørgensen (f. 1969) er uddannet cand.scient.soc. (1997) og ph.d. i sociologi (2003). Anja Jørgensen er i samarbejde med Lisbeth B. Knudsen  medstifter og initiativtager til forskningsgruppen SocMap og er idag forskningsleder i SocMap. Fra 2007 lektor i sociologi ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet. Anja Jørgensen har igennem sin karriere arbejdet med forskellige by-sociologiske spørgsmål, der angår stedtilknytning, lokale fællesskaber og mobilitet. Anja Jørgensen er AAU-ekspert i bysociologi, stedtilknytning og lokale fællesskaber. Hun har løbende været leder af og deltager i forskellige eksternt finansierede forskningsprojekter på feltet. Teoretisk har Anja Jørgensen bl.a. været optaget af at genopdage, revitalisere og videreudvikle dele af den klassiske Chicago-Sociologi den såkaldt Humanøkologi. Anja Jørgensens ph.d afhandling ”Når kvarteret opdager sig selv” (2003), undersøgelsen ” Betingelser for fællesskab” (2007) og Belonging-undersøgelsen (Jørgensen et al 2016; Jørgensen 2011; Jørgensen et al 2014; Fallov et al 2013; Jørgensen et al 2016) udgør eksempler på konkrete empiriske undersøgerser af sammenhængen mellem socialt/kulturelt liv og steder, der har givet sig udslag i bidrag til den internationale diskussion på dette felt i følgende publikationer Jørgensen & Fallov 2016; Jørgensen et al. 2016; Jørgensen et al. 2014;Jørgensen 2011; Jørgensen 2010, Jørgensen & Smith 2009; Jørgensen 2008. Herudover har Anja Jørgensen en del publikationer, der berører lokalt social integration, stedsbaseret socialt arbejde, lokal social integration. Integration i Fællesskab (med Anne Kirstine Mølholt) (2007), Chicagosociologi –farvel til bibliotekssociologien (2002), Local Communities in Contemporary Urban Life (2007), The Sense of  Belonging in The New Zones in Transition (2010), sammen med Mia Arp Fallov (2016) “Local social integration between utility, change and idealism”, sammen med Mia Arp Fallov (2016) “Welcome in my back Yard – the role of affective practices and learning in an experiment with local social integration in Hjortshøj, Denmark”

Lene Tølbøll

Lene Tølbøll (f. 1976), sociolog med speciale i sundheds- og sygdomssociologi og lektor i socio-demografi. Lenes primære forskningsinteresser er fertilitet, ufrivillig barnløshed og familiedannelse, ligesom hun er vild med kvantitative metoder og særligt med registeranalyser.
Forskellige kombinationer af disse interesser har været forfulgt i Lenes arbejde siden hendes speciale i sociologi, hvor hun med udgangspunkt i registerdata analyserede familiehistorierne blandt par, som har gennemgået IVF-behandling i forsøget på at få de børn, de drømmer om. I ph.d-afhandlingen ’Family Histories. A register-based socio-demographic life course analysis of the family formation process in young adulthood within a Danish birth cohort’ (forsvaret november 2010) er familiedannelsen i fokus i en analyse af denne proces i en fødselsårgang med henblik på at fastlægge hvorvidt man kan tale om en normal eller almindelig familiedannelsesproces i et senmoderne samfund. Som post. doc. har Lene under titlen ’Family histories and establishing of daily life after fertility treatment’ arbejdet i forlængelse af de to tidligere arbejder og fokuseret på, hvorledes henholdsvis kvindens og mandens oplevelse af deres barnløshed og de copingstrategier, de hver i sær anvender, i fællesskab påvirker deres familiehistorier og omfanget i hvilket de har etableret et hverdagsliv med børn; det være sig egne børn, børn fra tidligere forhold eller andres børn. Projektet er baseret på analyser af en kombination af longitudinalt spørgeskemadata og 25 års registerdata og en del af The Copenhagen Multi-centre Psychosocial Infertility (COMPI) Research Programme (www.compipro.dk).

Mia Arp Fallov

Mia Arp Fallov (f. 1974) er lektor i social integration og socialpolitiske strategier, MA in Contemporary Sociology, Lancaster University, cand. scient. adm fra RUC, PhD i Sociologi fra Lancaster Universitet, England. Hun er ud over SocMap medlem af FoSo, Forskning i Socialt arbejde, Cosmobilities, og BUILD netværket. Hendes forskningsinteresser er bysociologi, social eksklusion, segregering, mobilitet, socialpolitik og boligsocialt arbejde. Hun har udgivet artikler og kapitler i danske og internationale tidsskrifter og antologier og de seneste inkluderer: Fallov, M. A. & Jørgensen, A. (2018) “Welcome in my back Yard – the role of affective practices and learning in an experiment with local social integration in Hjortshøj, Denmark”. Community Development Journal. Fallov, M. A. (2017) ”De boligsociale indsatser set fra tidsmaskinen og fra helikopteren”, i Aner, L. G. & Mazanti, B. (reds.) Boligsocialt arbejde. København: Hans Reitzel. Fallov, M.A & Larsen, L (2017) ”Local Community Work as an Incubator – The Role of Governance Technologies in Local Community Work Approaches to Inclusion”, in Høgsbro, K. & Shaw, I. (Eds.). Distinctive Social Work Research. Routledge. Fallov, M. A. & Jørgensen, A. (2016) Experiences of mobile belonging, in Freudendal-Petersen, M. et al (eds.) Experiencing Networked Urban Mobilities. Ashgate. Jørgensen, Anja, Mia Arp Fallov, and Lisbeth B. Knudsen (2016): “Zones of Belonging”. GeoForum vol 15, no29:1-28. Fallov, M.A. (2015) Steder og affektive rum i lokalsamfundsarbejdet, i Harder, M. & Nissen, M. A. (red.). Socialt arbejde i en foranderlig verden. Akademisk Forlag. Fallov, Mia Arp and Hanne Louise Jensen (2014): “Kort og klasser - mit, dit og deres sted”. I H. L. Jensen og A. Jørgensen (red.). Mapping. Odense: Syddansk Universitetsforlag, Kap. 3:44-55. Fallov, Mia Arp, Anja Jørgensen, and Lisbeth B. Knudsen (2013): “Mobile Forms of Belonging” In Mobilities 8(4):467-486.

Hanne Louise Jensen

Hanne Louise Jensen (f.1973), er uddannet cand.scient.soc. med speciale i geografi (2005) og ph.d. i mobilitetssociologi (2013) fra Roskilde Universitet. Fra 2013 har hun været ansat som adjunkt i rummets sociologi ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet. Hendes primære forskningsinteresser omhandler forskellige tids-rumlige organiseringer af socialt liv, oplevelser og produktion af steder, mobilitet og kvalitative metoder herunder særligt mobile metoder og kortlægninger. Hendes publiceringer indenfor disse felter er blandt andet; ”The life and influence of the 1925th Chicagomap” i samarbejde med Anja Jørgensen (2016), ”On social cracks in train commuting” (2016), ”Mentale kort” i samarbejde med Mia Arp Fallov (2014), ”Hverdagslivets kollektive mobilitet – om at pendle med tog og skabe et mobilt sted” (2012), ”Husbådsdrømme” sammen med Maja de Neergaard og Carsten Schjøtt Philipsen samt ”Emotions on the move: Mobile emotions among train commuters in the South East of Denmark” (2012). 

 

Claus D. Hansen

Claus D. Hansen er Cand. Soc. fra Aalborg Universitet. Senest er han lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet hvor han underviser i kvantitativ metode, surveymetodik og sundhedssociologi.

 

Annette Quinto Romani

Annette Quinto Romani er Cand. Oecon fra Aarhus Universitet. Senest er hun lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet hvor hun underviser i kvantitativ metode, ulighed i uddannelse og sundhed og koordinerer praktikforløbet for instituttets kandidatstuderende. Hun har tidligere været videnskabelig assistent ved Aarhus Business School og Aalborg Universitet.

 

Rolf lyneborg lund

Rolf Lyneborg Lund (f. 1986) er kandidat fra Aarhus Universitet, hvor han har arbejdet med uddannelsessociologi og social stratification og er nu absat i et Ph.d.-stipendiat ved Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt arbejde, hvor han arbejder med ulighed i et geografisk perspektiv. Han har været tilknyttet Center for Stratifikationsforskning og EU-projektet: "Global Identities" og har efterfølgende fungeret som undervisningsassistent og ekstern lektor i kvantitativ metode og statistisk beregning. 

Lærke Mai Bonde Andersen

Lærke Mai Bonde Andersen (f. 1984) er kandidat fra Aalborg Universitet, hvor hun har specialiseret sig i Sundheds- og Sygdomssociologi. Sideløbende med sin uddannelse har Lærke været tilknyttet Sociologi og Socialt Arbejde, som hjælpelærer i faget Klassisk Sociologisk Metode, og senere som studentermedhjælp under Lisbeth B. Knudsen, på undersøgelsen; Undersøgelse om uønskede graviditeter og valg af abort blandt kvinder under 25 år. Sundhedsstyrelsen 2010. Lærkes primære interesser relaterer sig til fertilitet og familiedannelse, socialt udsatte og marginaliserede grupper samt sundhedssociologiske problemstillinger. Igennem sin uddannelse har Lærke arbejdet med disse problemstillinger med skarp analytisk sans ved hjælp af både kvantitative og kvalitative metoder. Lærke har desuden en stor interesse i sociodemografi og for sammenhænge mellem steder og helbred, fysisk såvel som mentalt.Lærke har været ansat i en private konsulentbranche, hvor hun bl.a. har arbejdet med de udfordringer, der omhandler befolkningens vandring fra land til by, resulterende i affolkningen af udkantsområder. Hun har i den forbindelse arbejdet på projekter relateret til at synliggøre de ressourcer og muligheder, der kan være med til at fastholde og tiltrække beboere til levende og attraktive landsbymiljøer.

Lisbeth B. Knudsen

Lisbeth B. Knudsen (f. 1948) er mag.scient.soc. med bifag i byplanlægning fra Københavns Universitet (1976). Fra 1978-1989 fuldmægtig i Sundhedsstyrelsens statistiske afdeling, 1989-1993 forskningsmedarbejder i Danmarks Statistik med henblik på etablering af Fertilitetsdatabasen og analyse af fertilitetsudviklingen i Danmark og 1993-98 fuldmægtig med opgaver som forskerbetjening.  1998-2003 var hun ansat som forskningslektor ved fertilitetsstudierne på Demografisk Forskningscenter, SDU. Fra 2003-2008 lektor i sociologi ved Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet (AAU). Professor med særlige opgaver inden for socio-demografi, sundheds- og registerbaseret forskning ved samme institut, nu benævnt Institut for Sociologi og socialt arbejde siden 2008.

Hun har været med til at etablere tidsskriftet Dansk Sociologi (1990) og formand for Dansk Demografisk Forening 1999- 2009, medlem af Det Frie Forskningsråd|Samfund og Erhverv 2007-2012, og er i 2016 bl.a. medlem af Det Koordinerende Organ for Registerforskning og Styrelsen for Folkeuniversitetet i Aalborg.     

I 2010 var hun med til at etablere forskningsgruppen SocMap, som hun var leder af til 2014. Forskningsmæssigt beskæftiger hun sig med reproduktionssociologi, socio-demografi, især inden for fertilitets-og familieområdet og mobilitet. Undervisningsmæssigt har hun især undervist i kvantitative metoder, sundhedssociologi og demografi og socio-demografi. Hun er erfaren foredragsholder inden for disse emner, og er bl.a. ekstern lektor i demografi på Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Gennem årene har hun stået for eller været med i adskillige eksternt finansierede forskningsprojekter. Hun har bl.a. gennemført opgaver for Sundhedsstyrelsen vedr. unge, seksualitet og provokeret abort og bl.a. publiceret: Abort blandt kvinder under 25 år (2010), Ung2006 (2007) og Når der ikke er noget tredje valg (sammen med Vibeke Rasch og Tine Gammeltoft) (2005). Siden har hun været med i et FSE-finansieret forskningsprojekt om lokalt fællesskab, mobilitet og stedtilknytning (se Anja Jørgensens beskrivelse), og været projektleder i et ligeledes FSE-finansieret projekt om familiehistorier og etablering af familieliv efter fertilitetsbehandling. Hun har i de senere år bl.a. publiceret: Cohort Fertility Patterns in the Nordic Countries (med en gruppe af nordiske demografer, 2009), Register based research I: Research Methods in Public Health (2008), Regional socio-demografi (med LeneTølbøll) I: Sociologiens Rum (2008) og Introduktion til Demografisk metode (senest udkommet i 3. rev. udgave 2016).